ບໍລິຫານຄົນ

ບໍລິຫານຄົນ
4
4
2,399,999ກີບ
4
4 (6)
ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ, ຈໍາເປັນສຳລັບທຸກໆຄົນ. ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນມີຕຳແໜ່ງໃນອົງກອນ. ໃນຊີວິດຈິງຫຼັງ ວຽກງານ, ຕົວທ່ານຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະທີ່ມີໃນຫຼັກສູດນີ້ນຳພາຊີວິດຕົນເ...
ມືອາຊີບ
32 ການບັນຍາຍ
4 ຊົວໂມງ