ການຕະຫຼາດ

ການຕະຫຼາດ
4
4
1,999,999ກີບ
4
4 (6)
ບົດຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ໜັງທີ່ດຶງດູດຜູ້ຄົນນັບລ້ານໆເຂົ້າມາເບິ່ງ ມີການຄົ້ນຄິດແບບມີກົນໄກ. ເຕັກນິກນັ້ນບັນຈຸໃນຫຼັກສູດນີ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
34 ການບັນຍາຍ
5 ຊົວໂມງ
ການຕະຫຼາດ
4
4
2,499,999ກີບ
4
4 (6)
ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ຄືສູນລວມຄົນ. ໄດ້ບັນຈຸເອົາວິທີເລືອກຄົນຮ່ວມງານໃຫ້ເປັນ. ເຕີມເຕັມຫ້ອງການໄປດ້ວຍຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກງານເພື່ອອົງກອນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
20 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ