ຫຼັກສູດ

ຈັດໂດຍ:
ຈິດບັນດານຄົນ
1,777,777ກີບ
ຢຸດສົງໃສວ່າຊີວິດທ່ານກຳລັງດຳເນີນໄປຕາມຊີວິດທ່ານຕ້ອງການຫຼືບໍ່? ມາຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ຊີວິດເປັນ ໄປຕາມ ຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ. ຊີວິດນີ້ເປັນຂອງທ່ານ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
18 ການບັນຍາຍ
ການຕະຫຼາດ
4
4
1,999,999ກີບ
4
4 (6)
ບົດຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ໜັງທີ່ດຶງດູດຜູ້ຄົນນັບລ້ານໆເຂົ້າມາເບິ່ງ ມີການຄົ້ນຄິດແບບມີກົນໄກ. ເຕັກນິກນັ້ນບັນຈຸໃນຫຼັກສູດນີ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
34 ການບັນຍາຍ
5 ຊົວໂມງ
ດີຕໍ່ໃຈ
4
4
2,299,999ກີບ
4
4 (6)
ຫຼາຍຄົນຮູ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສຸກ. ເຮົາຄົງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜມາບອກວ່າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດແນວໃດ ໃຫ້ເປັນສຸກ? ໃນຫຼັກສູດນີ້ມີສິ່ງທ່ານໜ້າຈະລອງໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສຸກ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
18 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ
ການຕະຫຼາດ
4
4
2,499,999ກີບ
4
4 (6)
ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ຄືສູນລວມຄົນ. ໄດ້ບັນຈຸເອົາວິທີເລືອກຄົນຮ່ວມງານໃຫ້ເປັນ. ເຕີມເຕັມຫ້ອງການໄປດ້ວຍຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກງານເພື່ອອົງກອນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
20 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ
ສ້າງຮັ່ງ ແລະ ຄູນມີ
4
4
1,455,555ກີບ
4
4 (6)
ຖ້າຫຼີ້ນແຝດສບຸກເປັນ, ທ່ານເປັນນັກການຕະຫຼາດໄດ້. ເຕັກນິກໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະມີຜົນດີແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍ. ມີສູດເດັກມານຳສະເໜີ.
ມືອາຊີບ
13 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ
ບໍລິຫານຄົນ
4
4
2,399,999ກີບ
4
4 (6)
ທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ, ຈໍາເປັນສຳລັບທຸກໆຄົນ. ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນມີຕຳແໜ່ງໃນອົງກອນ. ໃນຊີວິດຈິງຫຼັງ ວຽກງານ, ຕົວທ່ານຕ້ອງນຳໃຊ້ທັກສະທີ່ມີໃນຫຼັກສູດນີ້ນຳພາຊີວິດຕົນເ...
ມືອາຊີບ
32 ການບັນຍາຍ
4 ຊົວໂມງ
ສ້າງຍີ່ຫໍ້
4
4
1,999,999ກີບ
4
4 (6)
ຂໍພຽງແຕ່ຮູ້ພີມເອກະສານໃນຄອມພີວເຕີ້, ການສ້າງເວັບໄຊແມ່ນງ່າຍຂະໜາດ. ດ້ວຍເຕັກນິກພື້ນຖານ ໃນຫຼັກສູດນີ້, ທ່ານສາມາດສ້າງເວັບໄຊເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ບໍລິສັດໄດ້.
11 ການບັນຍາຍ
ນັກຮຽນເກັ່ງ
4
4
1,255,555ກີບ
4
4 (6)
ສະໝອງເປັນສິ່ງມີຄ່າສຸດມາແຕ່ກຳເນີດ. ຫາກທ່ານຮູ້ນຳໃຊ້, ມັນຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊີວິດທ່ານ. ເທັກນິກການຈົດ ຈຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະໜອງສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
18 ການບັນຍາຍ
3 ຊົວໂມງ