ຍີ່ຫໍ້ສ່ວນບຸກຄົນ

ການຕະຫຼາດ
4
4
2,499,999ກີບ
4
4 (6)
ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ຄືສູນລວມຄົນ. ໄດ້ບັນຈຸເອົາວິທີເລືອກຄົນຮ່ວມງານໃຫ້ເປັນ. ເຕີມເຕັມຫ້ອງການໄປດ້ວຍຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກງານເພື່ອອົງກອນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
20 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ