ຜູ້ປະກອບການ

ການຕະຫຼາດ
4
4
2,499,999ກີບ
4
4 (6)
ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ຄືສູນລວມຄົນ. ໄດ້ບັນຈຸເອົາວິທີເລືອກຄົນຮ່ວມງານໃຫ້ເປັນ. ເຕີມເຕັມຫ້ອງການໄປດ້ວຍຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກງານເພື່ອອົງກອນ.
ເລີ່ມຕົ້ນ
20 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ
ສ້າງຮັ່ງ ແລະ ຄູນມີ
4
4
1,455,555ກີບ
4
4 (6)
ຖ້າຫຼີ້ນແຝດສບຸກເປັນ, ທ່ານເປັນນັກການຕະຫຼາດໄດ້. ເຕັກນິກໃນຫຼັກສູດນີ້ຈະມີຜົນດີແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. ບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍ. ມີສູດເດັກມານຳສະເໜີ.
ມືອາຊີບ
13 ການບັນຍາຍ
2 ຊົວໂມງ
ສ້າງຍີ່ຫໍ້
4
4
1,999,999ກີບ
4
4 (6)
ຂໍພຽງແຕ່ຮູ້ພີມເອກະສານໃນຄອມພີວເຕີ້, ການສ້າງເວັບໄຊແມ່ນງ່າຍຂະໜາດ. ດ້ວຍເຕັກນິກພື້ນຖານ ໃນຫຼັກສູດນີ້, ທ່ານສາມາດສ້າງເວັບໄຊເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ບໍລິສັດໄດ້.
11 ການບັນຍາຍ