Norkhame
ທ່ານມີ “ທັກສະ”
“ທັກສະ” ເປັນຕົວກໍານົດພື້ນຖານ ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ການ ສຶກສາຫາຄວາມຮູ້. ມັນໄດ້ມາຈາກປະສົບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນກິດຈະກໍາໃດໆ ຄົນທີ່ສະຫລາດຈະຕ້ອງສະຫລະເວລາມາຍຸດຄິດແລ້ວຈັດລະບົບຄວາມຮູ້ທີ່ສະສົມມາເປັນຂັ້ນຕອນ ແລ້ວນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ອ່ານເພີ່ມ
ສ້າງພອນສະຫວັນ
ພອນສະຫັວນ ເປັນສິ່ງທີ່ມີມາຈາກມື້ເກີດ. ຖ້າພັດທະນາປະຈຳ, ສິ່ງນັ້ນກໍ່ສມາດກາຍເປັນຈຸດແຂງໄດ້. ພອນສະແຫວງ ແມ່ນການອອກແຮງສຶກສາ, ເຮັດຕົວຈິງ ແລະ ພັດທະສາສີມື. ສອງຢ່າງນີ້ຕ້ອງໄປພອ້ມໆກັນ. ອ່ານເພີ່ມ
ເບິ່ງຈາກຕົນເອງ
ໄດ້ແນະນຳການຄົ້ນຫາຈຸດເດັ່ນ ແລະ ດັດແກ້ຈຸດອ່ອນ. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈິ່ງຈະຮູ້ວ່າມີທັກສະເດັ່ນໄດ້ແນວໃດ? ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຫຍັງໃນການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາຈາກຈຸດແຂງຂອງຕົນເອງ? ເວລານໍາມາປະຕິບັດມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກ. ເພາະການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາຈາກຈຸດແຂງນັ້ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍສະຢູ່ເໝີ. ອ່ານເພີ່ມ
ຕົວກຳນົດຈຸດແຂງ
ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ເຮົາກໍານົດໃຫ້ພິຖີພິຖັນກວ່າເດີມວ່າ “ຈຸດແຂງ” ຫມາຍເຖິງຫຍັງ? ຄໍາວ່າຈຸດແຂງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນນີ້ຂ້ອນຂ້າງຈະສະເພາະເຈາະຈົງ ໂດຍໝາຍເຖິງ “ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໄດ້ເກືອບຈະສົມບູນແບບຢ່າງສະໝໍາສະເໝີ”. ອ່ານເພີ່ມ
ປັບຈຸດອ່ອນ
ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍກັບຄວາມສຳເລັດ. ເນື່ອງຈາກອຳນາດຕັດສິນແມ່ນຂື້ນກັບເຂົາເຈົ້າ. ເປັນຕົ້ນ ການຄັດສັນພະນັກງານ, ການຈັດງົບ, ຮັບຮອງແຜນປະຕິດບັດ ແລະ ການດຳເນີນວິໃສທັດ ໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.