Norkhame
ຍິນດີຮັບໃຊ້ ready to serve you all

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ບັນດາທ່ານຄື “ການໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງຄວາມສຳເລັດ”. ໃນການ ເລີ່ມ ຕົ້ນເຮັດວຽກຜ່ານ ເວັບໄຊ໊ www.NorKhame.com ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນໄລ ນໍຄຳ NorKhame ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອວ່າປະສົບການດັ່ງກ່າວ, ປະສົມປະສານກັບຄວາມຮູ້ທາງ ດ້ານທຸລະກິດທີ່ປະເທດ ໂປແລນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການເມື່ອງ ທີ່ປະເທດອອດສະເຕຼເລຍ ຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພັກດັນທຸລະກິດ ໃນຍຸກດິຈິຕໍ ທີ່ມີການແຂ່ງ ຂັນສູງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຕະຫຼາດແບບທັນສະໃໝ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດປະລະໄດ້.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.