Norkhame
ແຜນການເງີນ
ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ກໍ່ຄືການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດການເງິນແບບພື້ນຖານ ແລະ ການນຳໃຊ້ການບໍລິຫານການເງິນເຂົ້າໃນທຸລະກິດ. ອ່ານເພີ່ມ
ທີມສ້າງງານ
ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ພາກ​ນີ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ໂດຍ​ລວມ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ. ການສ້າງໂຄງຮ່າງບໍລິຫານງານບໍ່ແມ່ນແຕ່ແຕ້ມຕາມໃຈ. ກັບກາຍເປັນສ້າງລະບົບອຳນາດການສັ່ງງານ ຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານງານກຳນົດລັກສະນະລວມຂອງຄົນໃນທີມທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນ. ອ່ານເພີ່ມ
ບອກເລົ່າສັ້ນໆ
ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ພາກ​ນີ້ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ຂຽນ ບົດ​ສັງ​ລວມຫຍໍ້​ກ່ຽວກັບ​ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແບບ​ສັ້ນໆ​ເພື່ອ​ມ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​. ວິທີຂຽນບົດສັງລວມຫຍໍ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານສາມາດນຳສະເໜີແນວຄິດທຸລະກິດແກ່ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຢ່າງເຮັດ. ອ່ານເພີ່ມ
ຄົ້ນຄິດແຜນ
ມີຫຼາຍຄົນນິຍາມກ່ຽວກັບແຜນທຸລະກິດ. ໃນຂໍນິຍາມວ່າ: ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ​​ຄື​​ເປົ້າໝາຍອັນ​ຊັດ​ເຈນ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ. ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດກ່ຽວກັບ​ຈຸດປະສົງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານຂອງ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ວິທີ​ສ້າງ​ກຳ​ໄລ. ອ່ານເພີ່ມ
ສ້າງແຜນທຸລະກິດ
ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ກໍ່ຄືການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ່ານເຂົ້າໃຈໃນການບັນຍາຍພາບລວມຂອງບໍລິສັດເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄົນທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈວ່າຈະສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ແນວໃດ? ແນ່ນອນຈະຕ້ອງໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງຜົນກຳໄລທາງທຸລະກິດ ແລະ ທາງສ້າງສັງຄົມໄປພ້ອມໆກັນຖ້າມີ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮູ້ຈັກຕະຫຼາດ
ຈຸດປະສົງພາກນີ້, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນຊອງການຄົ້ນຄ້ວາຕະຫຼາດ, ວິທີຂັ້ນພື້ນຖານໃນການສ້າງການຄົ້ນຄ້ວາຕະຫຼາດ, ແລະ ວິທີໃນການນຳໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າໃນແຜນທຸລກິດ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮູ້ຈັກຄູ່ແຂ່ງ
ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈຄູ່ແຂ່ງ. ເປັນການສຶກສາວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບທຸລະກິດໄດ້ດີກວ່າທ່ານ ແລ້ວທ່ານຈະນຳເອົາມາປັບປຸງປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໄດ້ດີກວ່າແນວໃດແດ່? ທັງຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂື້ນແຜນກິດຈະກຳພັດທະນາຕະຫຼອດ. ອ່ານເພີ່ມ
ຍູ້ການຂາຍ
ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຂຽນແຜນການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ທັງຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ. ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດ. ຖ້າຂາຍບໍ່ໄດ້ ທຸລະກິດກໍ່ຈະບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ. ອ່ານເພີ່ມ
ແຜນດຳເນີນງານ
ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ພາກ​ນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ສ້າງ​ແຜນການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໄດ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈຄວາມ​ສຳຄັນ​ແລະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງການສ້າງກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ. ທັງຍັງຈະເປັນການສ້າງທີມງານເຮັດວຽກເພື່ອເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.