Norkhame
ຮູ້ຢ່ອນຈິດ ຮູ້ຢ່ອນຈິດ
ຄວາມຕືງຄຽດ ເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ທໍາລາຍສຸກກະພາບຈິດ, ສຸກກະພາບກາຍ ແລະ ການເຮັດວຽກໄດ້. ສະຖານະການແບບໃດ? ເຫດການແບບໃດ? ບັນຫາປະເພດໃດ? ຫຼືການຕັດສິນໃຈແບບໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ ຈົນເຖິງຈຸດໜຶ່ງ ແລະ ໃນສະຖານະການໃດ ທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ມີຄວາມຄຽດຈົນຕ້ອງເພິ່ງຢາ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຄຽດ ຫຼື ເພິ່ງສິ່ງເສບຕິດ. ບັນດາຫົວໜ້າອົງກອນຕ່າງໆ, ຈະມັກພົບປະກັບຫຼາກຫຼາຍປັນຫາ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຄຽດຢ່າງທີ່ສຸດ. ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລື່ອງໃໝ່ໆ ຂະນະທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຊັດເຈນ.... ຮູ້ຢ່ອນຈິດ

ຄວາມຕືງຄຽດ ເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ທໍາລາຍສຸກກະພາບຈິດ, ສຸກກະພາບກາຍ ແລະ ການເຮັດວຽກໄດ້. ສະຖານະການແບບໃດ? ເຫດການແບບໃດ? ບັນຫາປະເພດໃດ? ຫຼືການຕັດສິນໃຈແບບໃດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ ຈົນເຖິງຈຸດໜຶ່ງ ແລະ ໃນສະຖານະການໃດ ທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ມີຄວາມຄຽດຈົນຕ້ອງເພິ່ງຢາ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຄຽດ ຫຼື ເພິ່ງສິ່ງເສບຕິດ.

ບັນດາຫົວໜ້າອົງກອນຕ່າງໆ, ຈະມັກພົບປະກັບຫຼາກຫຼາຍປັນຫາ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຄຽດຢ່າງທີ່ສຸດ. ເປັນຕົ້ນ ເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລື່ອງໃໝ່ໆ ຂະນະທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຊັດເຈນ. ຫົວໜ້າບາງທ່ານກໍ່ໄດ້ບອກກັບເຮົາວ່າເກີດຄວາມຄຽດຈາກການທີ່ຕ້ອງຫຼຸດຄົນງານ, ຈົນຕ້ອງຂາຍກິດຈະການທີ່ຕົນຮັກ ແລະ ໄລ່ຜູ້ບໍລິຫານຜູ້ຊຶ່ງຈົງຮັກພັກດີແຕ່ບໍ່ມີຜົນງານອອກ ຫຼື ເຮັດໃນສິ່ງຈໍາເປັນທັງທີ່ບໍ່ຢາກເຮັດ. ແຕ່ກໍ່ມີຫົວໜ້າອົງການບາງ ທ່ານທີ່ບອກວ່າພວກເຂົາຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢ່າງໜັກ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີເຫດການເກີດຂຶ້ນ. ບາງຄົນກັງວົນຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ພັກຜ່ອນປະຈຳປີ. ພວກເຂົາຮູ້ສຶກອຶດອັດ ເມື່ອຄວາມຄຽດສູງຂຶ້ນ. ພຶດຕິກໍາທໍາລາຍກໍ່ມັກຈະເຂົ້າມາທໍາລາຍຜູ້ຄົນຮ່ວມງານໃນຊ່ວງ ເກີດມີຄວາມຄຽດ. ທ່ານຄວນຄົ້ນຫາ ຕົ້ນເຫດຂອງພຶດຕິກໍາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານລົ້ມເຫຼວ. ທ່ານສາມາດທົບທວນເຖິງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ ໄດ້ຈາກການຂົງເຂດຕໍ່ໄປນີ້ ອາດເປັນສາເຫດຂອງການເກີດຄວາມຕືງຄຼຽດ:

 • ຜິດຖຽງກັບຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ຄະນະກໍາມະການ ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ ຫຼືເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ
 • ຢາກໄດ້ຕໍາແໜ່ງທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ຫຼື ການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດ
 • ການລວມກິດຈະການ ຫຼື ການເຂົ້າຊຶ້ກິດຈະການ
 • ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການ ຫຼື ນະໂບບາຍທີ່ທ່ານເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບ
 • ການຫຼຸດຂະຫນາດຂອງອົງກອນ ຫຼື ປັບໂຄງສ້າງອົງກອນ
 • ຄວາມເບື່ອໜ່າຍ
 • ວຽກທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ
 • ການແຂ່ງຂັນທີ່ດຸເດືອດໃນໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ
 • ກໍານົດເສັ້ນຕາຍທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງວຽກ
 • ຄວາມກົດດັນໃນເລື່ອງການເງິນສ່ວນຕົວ
 • ພາບພົດໃນທາງລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ
 • ຄວາມຂັດແຍ້ງ
 • ການປະເຊີນໜ້າກັບລູກນ້ອງທີ່ມີຜົນງານຕໍ່າກວ່າເກນ
 • ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນກອບ
 • ການປະເຊີນໜ້າກັບເລື່ອງທີ່ກືນບໍ່ໄດ້ຄາຍບໍ່ອອກ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຫຼື ຄວາມຄາດຫວັງທີ່ບໍ່ກົງກັນ
 • ການຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເອົາໃຈຍາກພຶງພໍໃຈ

ລາຍການຂອງປັດໄຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດເບື້ອງຕົ້ນ ອາດຈະສັບສົນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ອາດຈະມີປັດໄຈທີ່ເຮົາບໍ່ອາດຈະເວົ້າໄດ້ທັງໝົດ. ບາງຄົນມີບັນຫາສ່ວນຕົວ ເປັນຕົ້ນຜິດຖຽງກັບແຟນ, ຜົວ, ເມຍ. ພີ່ນ້ອງ ຫູື ລູກເມຍບໍ່ສະບາຍ.

ໂດຍພາບລວມແລ້ວສະພາບແວດລ້ອມໃນອົງກອນທຸກມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມຄຽດຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຮງພັັກດັນທີ່ຕ້ອງການຜົນງານທີ່ດີ, ການຂຶ້ນລົງຂອງຄ່າເງິນ ຄວາມກົດດັນເນຶ່ອງຈາກຄວາມຄຽດ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດ, ການຂາດພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ, ເປົ້າໝາຍຂອງລາຍໄດ້ ແລະຜົນກໍາໄລ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະການເປັນຜູ້ນໍາ ທີ່ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ. ແທນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ຕາມອໍານາດໃນໜ້າທີ່ທາງການເງິນ. ທັງໝົດນີ້ລ້ວນແຕ່ສ້າງຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານທັງນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນວິທີການຄໍານຶງວ່າ ຕົວທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າເກີດຄວາມຄຽດເມື່ອໃດ? ຢູ່ໃສ? ຫຼື ດ້ວຍວິທີການໃດຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມີເຄື່ອງເຕືອນໄພວ່າ ພຶດຕິກໍາທໍາລາຍຂອງທ່ານເລີ່ມຈະເປັນບັນຫາແລ້ວ.

ສະພາບສັງຄົມ, ອາດກາດ, ແລະ ປັດໃຈການປ່ຽນແປງອື່ນໆ ໃນປະຈຸບັນ ມີອິດທິພົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ. ທັກສະການປ່ອຍວາງ, ແລະ ບໍ່ເກັບມາຄິດໃນໃຈ ຈິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານທຸກໆຄົນຕ້ອງເຝິກຝົນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນໄປດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ ແທ່ນການໃຊ້ອາຣົມຈິດ ໃນໜ້າທີ່.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.