Norkhame
ເບິ່ງໃກ…ໄປໃຫ້ເຖິງ ເບິ່ງໃກ…ໄປໃຫ້ເຖິງ
ບັນຫາຈຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ແລ້ວເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ? ຄໍາຕອບຈຶ່ງຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາໃຫ້ຄໍານິຍາມຂອງຄໍາວ່າຜູ້ນໍາ  ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານໄວ້ແນວໃດ? ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນປະເດັນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງອີກປະເດັນໜຶ່ງ. ທັກສະໃດທີ່ຕັດ ສິນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ? ເມື່ອຫັນກັບໄປວິເຄາະທີ່ຈຸດກໍາເນີດຂອງ ມວນມະນຸດ ຄົນເຮົາມີວິວັດທະນາການມາຈາກການຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນໝູ່ເຫຼົ່າ ແລະ ແຕ່ລະໝູ່ກໍ່ມັກຈະແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອທີ່ຈະຍຶດຄອງໝູ່ອື່ນໆ. ອີກທັງຫາກຝ່າຍໃດເຂັ້ມແຂງ, ສະມາຊິກຂອງໝູ່ບ້ານນັ້ນທີ່ເປັນເພດຊາຍກໍ່ມັກຈະຖືກຂ້າ ຫຼື ຖືກຈັບກິນເປັນອາຫານ ຫຼື ກໍ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ ແລະ ກໍ່ມັກຈະສູນພັນໄປໃນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ,... ເບິ່ງໃກ…ໄປໃຫ້ເຖິງ

ບັນຫາຈຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ແລ້ວເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ? ຄໍາຕອບຈຶ່ງຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາໃຫ້ຄໍານິຍາມຂອງຄໍາວ່າຜູ້ນໍາ  ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານໄວ້ແນວໃດ? ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນປະເດັນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງອີກປະເດັນໜຶ່ງ. ທັກສະໃດທີ່ຕັດ ສິນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ?

ເມື່ອຫັນກັບໄປວິເຄາະທີ່ຈຸດກໍາເນີດຂອງ ມວນມະນຸດ ຄົນເຮົາມີວິວັດທະນາການມາຈາກການຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນໝູ່ເຫຼົ່າ ແລະ ແຕ່ລະໝູ່ກໍ່ມັກຈະແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອທີ່ຈະຍຶດຄອງໝູ່ອື່ນໆ. ອີກທັງຫາກຝ່າຍໃດເຂັ້ມແຂງ, ສະມາຊິກຂອງໝູ່ບ້ານນັ້ນທີ່ເປັນເພດຊາຍກໍ່ມັກຈະຖືກຂ້າ ຫຼື ຖືກຈັບກິນເປັນອາຫານ ຫຼື ກໍ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ ແລະ ກໍ່ມັກຈະສູນພັນໄປໃນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມຈຶ່ງມີຜົນກັບ ຄວາມຢູ່ລອດຂອງກຸ່ມ ຊຶ່ງຈະມີຜູ້ນໍາເປັນເໝືອນເສົາຫຼັກ ແລະ ສິ່ງນີ້ຄືຈຸດທີ່ເຮົາຄວນຈະນໍາມາໃຊ້ໃນການໃຫ້ຄໍານິຍາມ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາດັ່ງນີ້ “ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຄືສັກກະຍະພາບໃນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາທີມງານໃຫ້ມີຄວາມແຂງງແກ່ນ. ລວມທັງຄວາມສໍາເລັດຂອງຜູ້ນໍາຄວນທີ່າຈະວັດຈາກຄວາມສໍາເລັດຂອງທີມງານດ້ວຍ”

ແລ້ວເຮົາຈະເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງໃດວ່ານິຍາມເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຜູ້ນໍາຈະຕ້ອງສ້າງ ແລະ ຮັກສາທີມງານນັ້ນຖືກຕ້ອງ? ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຮົາຮູ້ໄດ້ຈາກຫຼັກຖານ ສີ່ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງການນຳຕໍ່ໄປນີ້ຄື:

  1. ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ – ຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຍ່ອມມີສັດຈະ ບໍ່ມີອັກຄະຕິ ແລະ ເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ
  2. ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ – ຜູ້ນໍາ ຫຼຶື ຜູ້ບໍລິຫານຍ່ອມສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເຫດການ
  3. ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດ- ຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງມີຄວາມເປັນເລີດໃນສິ່ງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
  4. ເປັນຜູ້ທີ່ມີວິໄສທັດ – ຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຜົນດີຈາກການເຮັດວຽກເປັນທີມທີ່ິຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ອີກປະການໜຶ່ງ, ເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງກອນຊັ້ນນໍານັ້ນ ນອກຈາກຈະມີຄຸນສົມບັດສີ່ປະການຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ມີຄວາມພຽບພ້ອມອີກດ້ວຍ. ທ່ານຈະພົບຫຼັກຖານເລື່ອງນີ້ໄດ້ຈາກບົດຄວາມ, ທິດສະດີ ແລະ ຜູ້ນຳ ດີເດັ່ນໃນຊີວິດຈິງ.

ຈາກການສຶກສາ, ປະມານສອງໃນສາມຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານມັກຈະປະສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ເຊັ່ນ: ຖືກໄລອອກ, ຖືກຫຼຸດຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ວິກິດ; ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດຮອບຮູ້ ອີກທັງມີປະສົບການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານສູງສົ່ງ. ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ນຳຢູ່ໃນອົງກອນໃຫຍ່ໆ ກັບບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນເອງເອົາໄວ້ດົນ. ທ່ານ ຈະເຫັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການບໍລິຫານວຽກທີ່ຜິດ ພາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ນໍາລະດັບມືອາຊີບ ປະກົດຢູ່ເທິງປົກວາລະສານຢູ່ສະເໝີ ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ດົນມານີ້. ບັນດາຜູ້ນຳອົງກນ ກໍ່ໄດ້ປ່ຽນສະຖານະຈາກ “ຜູ້ທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຫຼາຍທີ່ສຸດ” ໄປເປັນ “ຜູ້ທີ່ໜ້າວາງໃຈໜ້ອຍທີ່ສຸດ” ແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ? ເພາະເຫດໃດຜູ້ນໍາຊຶ່ງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຜິດ ພາດ? ມີເລື່ອງບາດໝາງກັບຄົນອື່ນໆຫຼືບໍ່? ພາດໂອກາດທຸລະກິດດີໆ ແລະ ຂາດວິໄສທັດກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຕະຫຼອດຈົນການພັດທະນາຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ?

ມີຫຼາຍປັດໃຈກໍ່ໃຫ້ຜູ້ນຳລະດັບສູງຕົກໃນກໍລະນີທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນປະເດັນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ ຜູ້ນຳບໍລິສັດຫຼາຍໆອົງກອນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ່ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງ ໄປຕາມປັດໃຈການ ປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຮັດໃຫ້ເຮົານຶກຄິດເຖິງທິດສະດີແຫ່ງຄວາມເປັນຜູ້ບໍລິຫານ. ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮູ້ເຫັນກ່ຽວກັບກົນລະຍຸດທີ່ບົກພ່ອງ, ຕະຫຼອດຮອດການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດພາດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຄວາມຜິດພາດໃນການດໍາເນີນກົນລະຍຸດທາງທຸລະກິດ. ການນຳ ບໍລິສັດ ຫຼາຍທ່ານທີ່ເຄີຍບໍລິຫານຜິດພາດຢ່າງມະຫັນ ລ້ວນເຄີຍຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນຜູ້ບໍລິຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງມາກ່ອນ ຄໍາຖາມຈຶ່ງມີຢູ່ວ່າຄວາມຜິດພາດເຊັ່ນນີ້ ມັນກໍ່ຕົວເກີດຂຶ້ນມາຈາກການຕັດສິນໃຈຜິດພາດ ຫຼື ເກີດເນື່ອງຈາກປັດໄຈອື່ນໃດກັນແທ້?

ປັດໃຈພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ກໍ່ຜົນເສຍອັນມະຫາສານ. ທັກສະການແກ້ໄຂ ຂອງຜູ້ນຳ ໃນບໍລິສັດ ຈິ່ງເປັນທັກສະສຳຄັນຫຼາຍ. ເມື່ອໃດທ່ານພົບເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບປະຫັວດຄວາມຜິດພາດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆແລ້ວ ຂໍໃຫ້ທ່ານລອງຕັ້ງຄໍາຖາມໃນໃຈເຊັ່ນ “ຜູ້ນໍາລະດັບສູງ ໃຊ້ທັກສະໃດໃນແຕ່ລະບັນຫາ?” ຫຼື “ເປັນຫຍັງເຂົາຜູ້ນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າບໍລິສັດຈະບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຫາກໃຊ້ກົນລະຍຸດດັ່ງກ່າວ?” ຫຼື ແລ້ວເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຄວນຈະເຮັດຫຍັງຕໍ່ໄປ?” ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ນໍາທີ່ລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່ໜ້າຈະຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ຫຼັກການງ່າຍໆ ແລະ ສາມັນສໍານຶກມາໃຊ້ໃນສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາພະເຊີນຢູ່. ແຕ່ອາດມີການຕັດສິນໃຈຜິດ ຫຼື ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ ບໍ່ເກີດຜົນ.

ການຕັດສິນໃຈຢ່າງລະມັດລະວັງ ຍ່ອມມີອິດທິພົນເໜືອ ອາຣົມຈິດ ສະເພາະ. ມັນເປັນການເປີດຕົວເອງໄປ ເບິ່ງຂົງເຂດ ຜົນກະທົບອື່ນໆ. ນິດໄສນີ້, ຫາກເຝິກຝົນປະຈຳ, ກໍ່ໄດ້ຝັງຮາກຢ່ງລຶກລົງໄປໃນຕົວທ່ານ. ຊຶ່ງມັນ ຈະເປັນພູມຕ້ານທານຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ສ້າງຈຶດສຳນຶກໄດ້ວ່າ ໃນບາງເທື່ອ ຈຸດດີທີ່ທ່ານມີອາດເປັນຕົວທໍາລາຍຄວາມເປັນຜູ້ບໍລິຫານໄດ້. ທ່ານຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນວ່າທ່ານເຮັດຫຍັງຜິດໄປແດ່? ຄວາມຜິດພາດເຊັ່ນນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນໄດ້. ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າຂໍ້ເສຍຂອງທ່ານຢູ່ໃສ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຈັດການກັບມັນດ້ວຍວິທີໃດ, ທ່ານກໍ່ສາມາດຈະເບິ່ງເຫັນຂໍ້ເສຍນີ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າ. ລວມທັງສາມາດຫາວິທີທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນມາທໍາລາຍອາຊີບການງານ ຫຼື ອົງກອນຂອງທ່ານໄດ້.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.