Norkhame
ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນ ຜູ້ນຳທີ່ດີເລີດ
ການກະທຳທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຕົນເອງກາຍເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີເລີດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄຸນລັກສະນະຂອງການເປັນຜູ້ນຳເປັນ ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຕົວມີມາແຕ່ເກີດ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ນຳຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງເປັນ ເວລາ ຫຼາຍສິບປີ ແລະ ຜ່ານປະສົບການ ຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າຖືກສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ. ແນ່ນອນ ສະພາບຂອງຄອບຄົວ ອາດມີອິດທິພົນໃນການ ພັດທະ ນາການນຳ ເຊັ່ນ ຄອບຄົວທີ່ມີພໍ່ແມ່ ແລະ ສັງຄົມ ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍ ສະພາບແວດລ້ອມການນຳ, ພຶດຕິກຳຂອງຄົນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ຈະພັກດັນໃຫ້ພວກເພີ່ນພັດທະນາທັກສະມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ. ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເກີດ ໃນສະຖານທີ່ໃດ ການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ຮັບຝັງສິ່ງດີໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຮຽນຮູ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃນ ທີ່ສຸດສາມາດ ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້. ອ່ານເພີ່ມ
ຍິງ ຫຼື ຊາຍ ໃຜສ້າງທີມງານໄດ້ດີກ່ວາກັນ?
ເປັນຫຍັງແມ່ຍິງ ອາດສ້າງພະນັກງານໃຫ້ກາຍເປັນ ຜູ້ນຳໄດ້ດີກ່ວາຜູ້ຊາຍ ອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດຂອງ ອົງການ Gallup ໃນປະເທດອາເມລິກາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະນັກງານທີ່ມີຫົວໜ້າ ເປັນແມ່ຍິງຈະຕິດພັນກັບການເຮັດວຽກ ຫຼາຍກວ່າພະນັກງານທີມີຫົວໜ້າ ເປັນຜູ້ຊາຍ. ຜົນການສຳຫຼວດນີ້ສາມາດ ຕີລາຄາໄດ້ບໍ່ວ່າ: ຜູ້ຍິງສ້າງຄົນໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຈັດການ ໄດ້ດີ ກວ່າຜູ້ຊາຍ? ມັນອາດເປັນໄດ້. ຜົນການວິໄຈມັນໄດ້ເປີດ ເຜີຍສາເຫດ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດພັດ ທະນາຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານງານທີ່ດີຂື້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຄວາມເປັນຍິງ ຫຼື ຊາຍບໍ່. ອ່ານເພີ່ມ
ຄຸນລັກສະນະ ຜູ້ນຳທີ່ດີເລີດ
ມີຄວາມຄິດທີ່ດີ ແລະ ສ້າງທີມເພື່ອມາຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດໃຫ້ເປັນຈິງ ເປັນບາດກ້າວທຳອິດ ໃນການ ສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.​ ເຖິ່ງວ່າການຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດໄໝ່ໆ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ ເກີດຂື້ນມາໄດ້ງ່າຍໆ. ຄວາມສາມາດ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງນຶກຝັນກາຍເປັນຄວາມຈິງ ມັນເປັນລັກສະນະ ອັນພົ້ນເດັນຂອງທຸກໆຜູ້ປະກອບ ການ ເຊິ່ງພວກເພີນຈະບໍ່ນັ່ງນອນຝັນຢ່າງດຽວ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.